1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Za účelom udržania obchodnej reputácie a zabezpečenia súladu s požiadavkami „O osobných údajoch“ si Skupina spoločností kladie za úlohu zaručiť legitimitu zaobchádzania a bezpečnosť osobných údajov spracúvaných spoločnosťou. Spracovanie osobných údajov je založené na nasledujúcich zásadách: spracúvanie osobných údajov sa vykonáva spravodlivo; spracúvanie osobných údajov sa obmedzuje na dosiahnutie konkrétnych vopred stanovených cieľov; Nie je dovolené kombinovať databázy obsahujúce osobné údaje, ktorých spracúvanie sa vykonáva na účely vzájomnej nezlučiteľnosti; obsah a objem spracúvaných osobných údajov zodpovedá stanoveným cieľom spracúvania; pri spracúvaní osobných údajov je zaručená presnosť osobných údajov, ich dostatočnosť a v prípade potreby ich relevantnosť vo vzťahu k účelom spracúvania osobných údajov; Uchovávanie osobných údajov sa uskutočňuje spôsobom, ktorý umožňuje určiť predmet osobných údajov, a to najviac v rozsahu potrebnom na účely spracúvania osobných údajov. 2. ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade so zásadami spracúvania osobných údajov sú určené účely spracúvania: poskytovanie služieb klientom, v prípadoch, keď je za účelom poskytovania služieb potrebné získavať osobné údaje klientov. ; vedenie marketingových a reklamných kampaní; poskytovať informácie oznamovacej alebo marketingovej povahy vrátane informácií o nových službách, propagačných akciách, udalostiach (na ktoré je vopred vydaný súhlas klienta s ich prijatím); implementácia vernostných programov pre zákazníkov; Vybavovanie sťažností / dotazov zákazníkov. 3. PRAVIDLÁ SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Spoločnosť spracúva tieto kategórie osobných údajov zákazníka: priezvisko, meno, priezvisko, rok, mesiac, dátum narodenia, adresa dodania, kontaktné informácie. Spoločnosť uskutočňuje cezhraničné prenosy osobných údajov na účely spracovania. 4. PRÁVA A POVINNOSTI OPERÁTORA A ÚČEL OSOBNEJ OCHRANY 4.1 Práva a povinnosti prevádzkovateľa osobných údajov Spoločnosť ako prevádzkovateľ osobných údajov má právo: hájiť svoje záujmy; poskytovať osobné údaje subjektov tretím stranám, ak sú poskytnuté; odmietnuť poskytnutie osobných údajov v uvedených prípadoch; použiť osobné údaje subjektu bez jeho súhlasu. 4.2 Práva a povinnosti zainteresovanej strany Zainteresovaná strana má právo: požadovať objasnenie svojich osobných údajov, ich blokovanie alebo zničenie, ak sú osobné údaje neúplné, neaktuálne, nepresné alebo nie sú potrebné na deklarovaný účel spracovania, ako aj prijať predpísané opatrenia na ochranu vašich práv; požadovať zoznam vašich osobných údajov spracovaných spoločnosťou a zdroj ich prijatia; dostávať informácie o tom, kedy sa vaše osobné údaje spracúvajú, vrátane toho, kedy sa uchovávajú; dostávať informácie o mene (celé meno) a adrese osoby, ktorá spracúva osobné údaje v mene; požadovať oznámenie všetkých osôb, ktorým boli predtým poskytnuté nesprávne alebo neúplné osobné údaje, týkajúce sa všetkých výnimiek, opráv alebo dodatkov, ktoré sa v nich vykonali; odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov; odhodlanie jeho zástupcov chrániť vaše osobné údaje; na ochranu vašich práv a záujmov vrátane náhrady strát a (alebo) náhrady nemajetkovej ujmy.